หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู:-

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1.ด้านกายภาพ
            1.1 ที่ตั้ง
          องค์การบริหารส่วนตำบลปังกูตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอประโคนชัย ห่างจากอำเภอประโคนชัยประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ 54 กิโลเมตร อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู ตั้งอยู่ที่บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทางจากแยกทางหลวง 2075 (สายประโคนชัย-บ้านกรวด)ไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประมาณ 1.5 กิโลเมตร
เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู มีเนื้อที่ประมาณ 73.23  ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 47,891 ไร่) (:ที่มา สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน)          ทิศเหนือ          ติดกับตำบลประโคนชัยและตำบลโคกย่าง            อำเภอประโคนชัย
ทิศใต้             ติดกับตำบลเขาคอก                                     อำเภอประโคนชัย
                    ทิศตะวันออก     ติดกับตำบลหนองบอน                                  อำเภอประโคนชัย
                    ทิศตะวันตก      ติดกับตำบลจรเข้มาก                                    อำเภอประโคนชัย

           1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
          สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของตำบลปังกู เป็นที่ราบสูง พื้นที่ส่วนมากเป็นที่ราบโล่งใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยโดยมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ห้วยตะโก ห้วยกันแสง ห้วยศรีตะครอง ห้วยหวาย ห้วยเชิงโค ห้วยเหนือ ฝายน้ำล้นห้วยเหนือและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่สร้างขึ้นเพื่อการเกษตรคือ อ่างหนองบัว อ่างหนองหิน อ่างห้วยปอ
          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
           ตำบลปังกู อยู่ห่างจากทะเลด้านฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย ประมาณ ๓๑๐ กิโลเมตร อิทธิพลจากทะเลเข้าถึงน้อยทำให้ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยค่อนข้างต่ำ โดยทั่วไปจึงมีลักษณะอากาศในฤดูหนาวอุณหภูมิต่ำ และฤดูร้อนอุณหภูมิสูงแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจน ลมประจำที่พัดผ่านมีลมมรสุมและ   ลมพายุพัดผ่านความชื้นและความหนาวเย็นจะเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของลมประจำที่พัดผ่าน
          1.4  ลักษณะของดิน
ทรัพยากรดิน  สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินชุดร้อยเอ็ดส่วนเกิดจากตะกอนลำน้ำเป็นดินลึกมาก  มีการระบายน้ำเหลว  ความสามารถในการให้น้ำซึมผ่านได้ช้าถึงปานกลาง  เนื้อดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียว  เป็นที่เหมาะสำหรับทำนาและการปศุสัตว์ 
1.5  ลักษณะของแหล่งน้ำ
          แหล่งน้ำ  องค์การบริหารส่วนตำบลปังกูมีแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรมและเพื่อการอุปโภคบริโภค  จำแนกได้  2  ประเภท  คือ
          แหล่งน้ำตามธรรมชาติ
-  อ่างเก็บน้ำ                                           จำนวน  4   แห่ง
-  ฝายกักน้ำ                                            จำนวน  8   แห่ง
-  ห้วย, หนอง, คลอง,บึง                               จำนวน  49 แห่ง
แหล่งน้ำที่สร้าง
-  บ่อบาดาล                                            จำนวน  30  แห่ง
-  บ่อน้ำตื้น                                             จำนวน  8    แห่ง
-  ประปาหมู่บ้าน                                       จำนวน  14  แห่ง

2.ด้านการเมืองการปกครอง
โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยองค์กร  ดังนี้
ฝ่ายนิติบัญญัติหรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกที่ราษฎรเลือกตั้งจำนวน  28  คนอยู่ในตำแหน่งคราวละ  4  ปี
ฝ่ายบริหารหรือผู้บริหารประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  1  คน และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  2  คน และเลขานุการ 1 คน ผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ควบคุม รับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมายโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้บังคับบัญชา3.ประชากร                                              
               3.1 จำนวนประชากร
       ประชากร มีประชากรจำนวนทั้งสิ้น 10,046 คน แยกเป็นชาย 5,029 คน หญิง 5,017 คน                มีครัวเรือนทั้งสิ้น 2,870 ครัวเรือน ความหนาแน่นเฉลี่ยประมาณ  136  คนต่อตารางกิโลเมตร
ประชากรแยกเป็นรายหมู่บ้านได้ดังนี้
หมู่ที่ หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
บ้านเขว้า
บ้านเขว้า
บ้านโคกวัด
บ้านปังกู
บ้านหัวเสือ
บ้านโคกใหญ่
บ้านพาชี
บ้านโคกสะอาด
บ้านห้วยปอ
บ้านประหูด
บ้านหนองหิน
บ้านศรีตะครอง
บ้านโคกตึล
บ้านบัวโคก
164
177
206
385
146
181
300
391
277
109
112
235
93
94
269
314
349
670
248
347
646
704
332
207
187
477
160
180
286
293
393
677
253
344
616
685
363
191
182
447
159
191
555
607
742
1,347
501
6911,262
5
1,389695
398
369
924
319
371
รวม 2,728 5,090 5,080 10,170
ที่มา สำนักงานทะเบียนและบัตรอำเภอประโคนชัย  เดือน พฤษภาคม  2562

สภาพทางสังคม
4.1 ด้านการศึกษา