หน้าแรก ITA LPA แบบสอบถามความพึงพอใจ Facebook Admin webmail

Personnel

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นางกรวรรณ ทรงประโคน

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู

 • thumbnail

  นายเพือย ตรากลาง

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู

 • thumbnail

  นายวันชัย เก็มประโคน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นางกรวรรณ ทรงประโคน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู หมู่ที่ 1

 • thumbnail

  นายชอบ แรมประโคน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นายเพือย ตรากลาง

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู หมู่ที่ 2

 • thumbnail

  นางนารี ชื่นประโคน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู หมู่ที่ 3

 • thumbnail

  นายสง่า ปลีประโคน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นางรุจิราภรณ์ ทาประโคน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู หมู่ที่ 4

 • thumbnail

  นายสองเล่ม การเพียร

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายพิทักษ์ เมียบเตียบ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู หมู่ที่ 5

 • thumbnail

  นายพนัส อุ่มประโคน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายสุทัศน์ เอี้ยงประโคน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู หมู่ที่ 6

 • thumbnail

  นายสนม รอยประโคน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู หมู่ที่ 7

 • thumbnail

  นายจ่อย วิริยกองเกิด

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นายนำชัย โนนฤาชา

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู หมู่ที่ 8

 • thumbnail

  นายสนาม วูประโคน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู หมู่ที่ 9

 • thumbnail

  นายประทีป อิดประโคน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู หมู่ที่ 9

 • thumbnail

  นายสนั่น เลียวประโคน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู หมู่ที่ 10

 • thumbnail

  นายเจริญ ชะนีประโคน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู หมู่ที่ 10

 • thumbnail

  นายบุญเที่ยง เวสะมูลา

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู หมู่ที่ 11

 • thumbnail

  นายสุพัฒน์ จุดโต

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู หมู่ที่ 11

 • thumbnail

  นายชาตรี กาดรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู หมู่ที่ 12

 • thumbnail

  นายชอบ บุญศรีรัมย์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู หมู่ที่ 12

 • thumbnail

  นายประสิทธิ์ ตรากลาง

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู หมู่ที่ 13

 • thumbnail

  นางลักษมี ชัยวิเศษ

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู หมู่ที่ 13

 • thumbnail

  นายชาญ ชะอุ่มประโคน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู หมู่ที่ 14

 • thumbnail

  นายสำรวย สลาประโคน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปังกู หมู่ที่ 14