หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

Personnel

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นางสาววารุณี แสงไสว

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายศุภโชค พลเสน

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายเลิศศักดิ์ ธนูศิลป์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางจำนงค์ ประจุดทะเนย์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  นายโยธิน สีหะวงษ์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นางพิมพ์ชนก มาลัย

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นายณภัค บูรณ์เจริญ

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม