หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู:-

Personnel

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นางสาววารุณี แสงไสว

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  089-283-5527

 • thumbnail

  นายศุภโชค พลเสน

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  093-327-4123

 • thumbnail

  นายเลิศศักดิ์ ธนูศิลป์

  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

  086-220-4450

 • thumbnail

  นางจำนงค์ ประจุดทะเนย์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  095-613-9734

 • thumbnail

  นายโยธิน สีหะวงษ์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  086-257-5350

 • thumbnail

  นางพิมพ์ชนก มาลัย

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  091-829-7279

 • thumbnail

  นายณภัค บูรณ์เจริญ

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

  064-509-5646