หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายเลิศศักดิ์ ธนูศิลป์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวพรณภา หนูเงิน

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  ว่าง

  นิติกรชำนาญการ

 • thumbnail

  นายทศพร ปุยะติ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  จ่าเอกเรืองยศ เปนะนาม

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวปิ่นผกา นรเชษฐเดชา

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • thumbnail

  จ่าเอกไพโรจน์ มุ่งหมาย

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายภานุวัฒน์ แน่ประโคน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นายชูชาติ ชะลางรัมย์

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • thumbnail

  นายอำนาจ อุ่มประโคน

  ภารโรง

 • thumbnail

  นายสิงห์ณรงค์ ทรงประโคน

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวอนินดา บูรณ์เจริญ

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นายสัญชัย พรหมเอาะ

  คนงานทั่วไป