หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู:-

Personnel

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นายเลิศศักดิ์ ธนูศิลป์

  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

 • thumbnail

  นางพรณภา หนูเงิน

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  ว่าง

  นิติกร

 • thumbnail

  นายทศพร ปุยะติ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  จ่าเอกเรืองยศ เปนะนาม

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวปิ่นผกา นรเชษฐเดชา

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสุธิษา พรหมเอาะ

  นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

 • thumbnail

  จ่าเอกไพโรจน์ มุ่งหมาย

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางพัชราภรณ์ อนันต์วงศา

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายภานุวัฒน์ แน่ประโคน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • thumbnail

  นางสาวลัดดาวัลย์ เทิงด้วง

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • thumbnail

  นายชูชาติ ชะลางรัมย์

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • thumbnail

  นายอำนาจ อุ่มประโคน

  ภารโรง

 • thumbnail

  นายสิงห์ณรงค์ ทรงประโคน

  คนงาน

 • thumbnail

  นางสาวอนินดา บูรณ์เจริญ

  คนงาน

 • thumbnail

  นายสัญชัย พรหมเอาะ

  คนงาน

 • thumbnail

  นายอนุรักษ์ กระมล

  คนงาน

 • thumbnail

  นายศราวุธ สวายประโคน

  คนงาน