หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปังกู:-

Personnel

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นางพิมพ์ชนก ชัยหมก

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  091-829-7279

 • thumbnail

  นายกฤษฎา ชนะประโคน

  นักวิชาการศึกษา

  091-136-5312

 • thumbnail

  นายเอกราช เค้าหัน

  นักสันทนาการ

  061-243-9462

 • thumbnail

  นางสาวสุดารักษ์ จันทร์ชื่น

  เจ้าพนักงานธุรการ

  081-660-3934

 • thumbnail

  นายณัฐิวุฒิ ไชยอินทร์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  092-918-1779

 • thumbnail

  นายทศพล แรมประโคน

  คนงาน

  094-506-2609

 • thumbnail

  นางสรรินทร์ อุ่มประโคน

  ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกใหญ่

  087-119-2859

 • thumbnail

  นางสาวรัตนา คลังประโคน

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกใหญ่

  080-097-3091

 • thumbnail

  นางสาวชอุ่ม เยอะประโคน

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกวัด

  086-262-6922

 • thumbnail

  นาวสาวชฎารัตน์ วิจิตร

  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกใหญ่

  083-383-4746

 • thumbnail

  นางสาวกนกวรรณ ปะนา

  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกวัด

  095-546-1595

 • thumbnail

  นายสมหมาย ไชยอินทร์

  ภารโรง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกวัด

  082-865-7649

 • thumbnail

  นางปวริศา แรมประโคน

  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกวัด

  064-842-7254

 • thumbnail

  นางยุพา รสชาติ

  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด

  080-739-0699

 • thumbnail

  นายเสรี จันทสิน

  คนงาน

  088-112-0189

 • thumbnail

  นางสาววิภา กระมล

  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

  083-895-1138

 • thumbnail

  นางสาวพัชราพรรณ เพ็ชรเลิศ

  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)

  090-183-8899

 • thumbnail

  นางสาวมิ่งขวัญ พลวัน

  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด

  080-160-5126

 • thumbnail

  นางสาวณัฐธนัน หาประโคน

  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด

  092-969-5473

 • thumbnail

  นางสาวศิริวรรณ สุวรรณ

  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด

  085-632-5235