หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail

Personnel

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นางพิมพ์ชนก มาลัย

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นายกฤษฎา ชนะประโคน

  นักวิชาการศึกษา

 • thumbnail

  นายเอกราช เค้าหัน

  นักสันทนาการ

 • thumbnail

  นางสาวสุดารักษ์ จันทร์ชื่น

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายณัฐิวุฒิ ไชยอินทร์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายทศพล แรมประโคน

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสรรินทร์ อุ่มประโคน

  ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกใหญ่

 • thumbnail

  นางสาวรัตนา คลังประโคน

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกใหญ่

 • thumbnail

  นางสาวชอุ่ม เยอะประโคน

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกวัด

 • thumbnail

  นาวสาวชฎารัตน์ วิจิตร

  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านโคกใหญ่

 • thumbnail

  นางสาวกนกวรรณ ปะนา

  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกวัด

 • thumbnail

  นายสมพร เก็มประโคน

  ภารโรง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกวัด

 • thumbnail

  นางวรรณวิศา สุภาษิต

  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด

 • thumbnail

  นางสาวยุพา วิริยกองเกิด

  ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด

 • thumbnail

  นายเสรี จันทสิน

  คนงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสะอาด